Notificatieprocedure voedingsproducten en -supplementen verrijkt met vitaminen, mineralen et andere stoffen

Met vitaminen, mineralen en andere stoffen (bv. cafeïne, taurine en glucuronolactoom; vaak toegevoegd aan energy-drinks) verrijkte voedingsmiddelen of voedingssupplementen moeten in de EU voldoen aan  EU-Verordening 1925-2006. Deze Vo. geeft voor sommige vitaminen en mineralen bepaalde max. %-limieten weer. Sommige stoffen worden hierin niet genoemd (bv. taurine). In dit laatste geval betekent dit dat deze stoffen niet zijn geharmoniseerd.

Het kan zijn dat een fabrikant, gevestigd in de EU, een voedingsmiddel met afwijkende vitaminen, mineralen of stoffen die niet in de EU-Vo. worden genoemd, al wel al op zijn markt afzet, omdat betreffende lidstaat het product heeft toegelaten. Als deze fabrikant zijn product op de Franse markt wil afzetten, dan zal hij voor het product een aanvraag voor Notificatie moeten indienen bij de DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes; ref. Keuringsdienst van Waren).

Dit geldt ook voor voedingssupplementen die sowieso bij de DGCRRF genotificeerd moeten worden. Verder zal de Franse importeur van een buitenlands (EU) voedingssupplement een  zgn. ‘déclaration’  bij de DGCCRF moeten indienen, verwijzend naar de Notificatie die in eerder stadium door de fabrikant is ingediend bij de DGCCRF. Dit geldt ook voor e-commerce.

Een bedrijf dat niet notificeert, is strafbaar. Bij de aanvraag van de Notificatie – inclusief informatie over de %-gehalten van de vitaminen, mineralen en stoffen – moet een verklaring van de NVWA worden gevoegd dat het product op legale wijze op de Nederlandse markt is toegelaten. Verder is voor DGCCRF de volgende informatie van belang: identificatie van de fabrikant, een model van het etiket – de tekst mag in het Engels, mits men schriftelijk ook een Franstalige etiket garandeert – en informatie over de aangewende vitaminen, mineralen en stoffen en de voedselveiligheid, indien relevant.

*Meer over het notificeren van voedingssuppementen:

FRA hanteert, conform de EU-Richtlijn, een Notificatieprocedure voor voedingssupplementen. Deze procedure, maar ook de vigerende regelgeving, valt in Frankrijk onder de DGCCRF  (Direction Générale de la Consommation, de Concurrence et de la Répression des Fraudes). Dit is de FRA ‘Keuringsdienst van Waren’, belast met het opstellen van kwaliteits- en etiketteringsregelgeving, maar ook met toezicht op naleving hierop in de ‘schappen’. Zowel de Notificatieaanvraag van de (buitenlandse) fabrikant als de ‘déclaration’ van de FRA importeur van uw product moet bij deze instantie worden ingediend.

DGCCRF schrijft verder, behalve de EU-regelgeving, aanvullende eisen voor v.w.b. voedingssupplementen, met name op het vlak van vitaminen en mineralen.

 *Notificatie-aanvraag:

Sinds februari 2015 bestaat een aparte (en handige) info webrubriek inzake voedingssupplementen op de website van de DGCCRF.

Hier vindt u een informatie, op een overzichtelijk manier gepresenteerd, over: 

. relevante regelgeving;

. de te volgen procedure

. het te gebruiken CERFA-formulier (te downloaden vanaf de website), bestemd voor de aanvraag met een toelichting op de vereiste, bij de aanvraag toe te voegen, documenten. Het CERFA-formulier en vereiste documenten moeten per post  – dit kan niet digitaal – worden gestuurd aan:

Ministère de l’Economie –  DGCCRF

Bureau 4A (Nutrition et information sur les denrées alimentaires) – TELEDOC 223

59, boulevard Vincent Auriol

75013 Paris Cedex 13

 *Link naar de webpage DGCCRF inzake voedingssupplementen:

Een beschrijving van de vigerende regelgeving, de te volgen procedure en informatie over de Artikelen 15 en 16 (vereiste documenten bij het indienen van de aanvraag) staat op: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/Complements-alimentaires

 Rechts op webpagina: informatie over de het te gebruiken CERFA-formulier voor het indienen van de Notificatie – zie ook de “Notice d’Aide” (dit is ook een CERFA formulier) als ‘helpdesk’ bij het invullen van het Notificatie-formulier.

*Belangrijk om te weten:

Nederland past de Notificatie-procedure in kader van de EU-regelgeving niet toe. Uw product zal dan ook in Nederland niet genotificeerd (kunnen) zijn. Als uw product dus voor de eerste maal wordt genotificeerd (in dit geval bij FRA Autoriteiten), dan zal de FRA procedure langer duren. Let u erop dat u bij de aanvraag, aantoont dat het product al op de NL markt wordt gebracht (zie instructies op webpage inzake toe te voegen documenten bij aanvraag).

Als uw product al via de Autoriteiten van een andere lidstaat is genotificeerd, dan zal de aanvraag in het kader van een zgn. “vereenvoudigde procedure” worden behandeld  (en dus sneller gaan). U dient wel aan te geven dat uw product in een andere lidstaat is genotificeerd.

Ook zal uw importeur – als u al over een FRA importeur beschikt – een zgn. ‘déclaration’ m.b.t. betreffende product moeten indienen bij de DGCCRF, hierbij verwijzend naar de Notificatie die u inmiddels zult hebben ingediend bij de DGCCRF.

*Aanvullende Franse eisen :

Hieronder kopie van de subrubriek “regelgeving’. U ziet dat FRA aanvullende eisen stelt aan voedingssupplementen – deze zijn gepubliceerd in het FRA Staatsblad in de vorm van 3 Beschikkingen:

*Au niveau européen, les compléments alimentaires sont soumis à la directive 2002/46/CE du parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

*Au niveau national, les compléments alimentaires doivent répondre aux dispositions spécifiques du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, transposant la directive du 10 juin 2002, et aux dispositions des arrêtés pris pour son application.

À ce jour, les arrêtés suivants ont été pris sur la base du décret :

  • Arrêté du 9 mai 2006 modifié relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires ;
  • Arrêté du 14 juin 2006 modifié relatif aux modalités de transmission des déclarations de première mise sur le marché ;
  • Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi.

Deze Beschikkingen staan niet op de website van de DGCCRF.

U kunt deze opvragen (vigerende versie van wettekst) bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

De inhoud van bovengenoemde Beschikking van 14 juni 2006 is in het nieuwe CERFA-formulier bestemd voor de aanvraag, verwerkt.U hoeft dus niet deze wettekst nog weer te consulteren.

Bij een compleet ingevuld dossier, dient de DGCCRF binnen een termijn van 3 maanden te reageren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: