Wet verbod op gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw – aandacht voor biocontrole in de landbouw!

Frankrijk zal een verbod invoeren op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door Stadsgroendiensten (vanaf 2020) en door amateurtuinders (vanaf 2022). Het wetsvoorstel van de Groene fractie in het Parlement is door zowel de Assemblée Nationale als Senaat definitief aangenomen. Minister Martin van Ecologie (sinds 3 april vervangen door mw. Royal als gevolg van de nieuwe Regeringswijziging) omschreef het wetsvoorstel als een ‘must’ voor de volksgezondheid en de bescherming van het milieu, waarbij wel de opmerking geplaatst werd dat nog steeds de landbouwsector met 90% van de in FRA verkochte bestrijdingsmiddelen de hoofdgebruiker is! Het feit dat het verbod eerst in 2020 ingaat voor Stadsgroendiensten, moet deze Diensten in de gelegenheid stellen om op alternatieve bestrijdingstechnieken over te stappen. 40% van de FRA gemeenten zou ondertussen al geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. De stad Parijs was voorloper op dit vlak. Uitzondering wordt wel gemaakt voor treinbanen, vliegvelden en groenstroken langs autobanen/snelwegen. V.w.b. het verbod door particuliere tuinbezitters: een hoog percentage (45%) van de Fransen is amateurtuinder en, zo wijst een onderzoek uit, een categorie die op onverantwoorde wijze gebruik maakt van deze middelen, ook al bevatten deze middelen voor de amateurtuindermarkt als regel stoffen in verzwakte vorm.

E.e.a. raakte in de stroomversnelling n.a.v. de publicatie van een verontrustend rapport van het onderzoeksinstituut INSERM over de relatie tussen diverse, frequente vormen van kanker in de landbouwsector en het gebruik van chemische middelen. Bovendien is op de professionele landbouw het nationale reductieplan “ECOPHYTO 2018” van toepassing; hiermee moet het gebruik van chemische middelen in 2018 gehalveerd worden. De industrie wordt uitgenodigd om nieuwe alternatieve middelen te ontwikkelen. Landbouwminister Le Foll wil in dit verband bio-controle (biologische plaagbestrijding) stimuleren. Het aandeel van dit marktsegment is in Frankrijk, met nog geen 5%, laag, maar de federatie van fabrikanten van biologische bestrijdingsmiddelen (IBMA France) streeft naar een verdrievoudiging van hun marktaandeel ( 15%) in 2018 en wacht nu op ‘concrete actie van de overheid’ n.a.v. de recente toezeggingen van minister Le Foll. In de professionele landbouw maken vooral de glastuinbouw en fruitteelt gebruik van biocontrole. IBMA France beschouwt de akkerbouwteelt als de grootste uitdaging en stelt de overheid voor een ‘fiscalité verte’ in te voeren ten voordele van distributeurs en kopers van deze middelen. De nieuwe moderniseringwet voor de landbouw – nog in behandeling in het Parlement – voorziet ook in stimulering van biocontrole.

IBMA France is verder, samen de ministeries van Landbouw en Ecologie, in overleg met de Europese Commissie over een versnelde procedure voor toelating van deze producten.

Zie ook de volgende websites:

. ECOPHYTO 2018 (nationaal actieprogramma voor reductie gebruik van bestrijdingsmiddelen):

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_ECOPHYTO_2018-2-2-2_cle8935ee.pdf

. International Biocontrol Manufacturers Association / Association Française (IBMA France):

http://www.ibmafrance.com/

%d bloggers liken dit: