Denktank SAF agr’Idées: forumdebat over post-quota zuivelmarkt; bijdrage door o.a. Landbouwraad van Nederland

Thema: ‘Lait: opportunités et stratégies gagnantes’. Dit thema houdt zuivelland Frankrijk flink bezig met oog op afschaffen melkquota. Frankrijk is zelf immers op één na grootste zuivelproducent en een groot exporteur met belangrijke spelers die wereldwijd opereren (LACTALIS, DANONE, SODIAAL, BONGRAIN, BEL).

Ook de wat kleinere spelers zijn steeds actiever en tonen door middel van fusies en partnerships ook ambities voor exportmarkten (Laïta, Agrial, Senoble, Eurial.). Herstructurering, fusies en samenwerking tussen Franse melkverwerkers zijn aan de orde van de dag. Ook zijn Chinese investeerders (Synutra samen met Sodiaal, Biostime samen met Isigny Sainte-Mère), in toenemende mate actief op de zuivelmarkt door het aangaan van partnerships met Franse zuivelbedrijven, vooral in de productie van melkpoeders en met China als exclusieve eindbestemming.

Frankrijk is in de EU, na Nederland en nog vóór Duitsland, de 2e exporteur van kaas, de 1ste exporteur voor boter en behoort voor een aantal andere zuivelproducten steeds tot de top-3 in de EU. Kortom, voor zuivelland Frankrijk staan er belangrijke uitdagingen op het spel, nu de beëindiging van de zuivelquota vrijwel een feit is en de vraag op middellange termijn naar zuivel in de wereld sneller groeit dan het aanbod. De middellange termijn perspectieven zijn immers, ondanks de onvermijdelijke prijsschommelingen, goed.

Forumdebat met Landbouwraden van Nederland, Duitsland, Ierland en Nieuw-Zeeland

Rond dit gegeven organiseerde de toonaangevende Franse agrarische denktank SAF agr’Idées een conferentie en forumdebat over het thema: de zuivelmarkt: ‘kansen en keuzes voor strategieën’ met sprekers uit het bedrijfsleven (ODA, Sodiaal, Lactalis, European Dairy Association, Crédit Agricole) en de Landbouwraden van 4 grote zuivellanden: Nederland, Duitsland, Ierland en Nieuw-Zeeland.

Zo gaf Nico van Opstal, als Landbouwraad verbonden aan de Nederlandse ambassade Parijs uitleg over de strategische overwegingen van de Nederlandse zuivelketen.

Hij onderbouwde het optimisme dat in de Nederlandse zuivelketen overheerst, blijkend onder meer uit toegenomen investeringen zowel bij melkveehouderij bedrijven als in de verwerkende industrie. Ook ging hij in op activiteiten van buitenlandse bedrijven in Nederland zoals Danone, Bel, Yili, Ausnutria en Fonterra. Hij benadrukte het belang van innovatie als motor voor snelle ontwikkeling in de Nederlandse keten, die zich concentreert rond Wageningen en waarin onderzoek, bedrijfsleven en overheid nauw samenwerken. Veel aandacht ook voor hoe in Nederland wordt omgegaan met het tegemoetkomen aan de verwachtingen van de samenleving o.a. het voldoen aan milieu-eisen, het waarborgen van grondgebondenheid en duurzaamheid, met een keten die initiatieven ontplooid en een overheid die faciliteert.

Ook in de presentaties van Ierland, Nieuw-Zeeland en ook Duitsland domineert het optimisme.

Vervolgens werd ingegaan op de sterkte-zwakte positie van de Franse zuivelsector en strategische keuzes voor de melkveehouders. Daarin valt op dat de verwerkende industrie hele goede kansen ziet voor de Franse zuivelketen. Spreekbuis van de industrie vindt dan ook dat Frankrijk aan tafel moet zitten met landen als Duitsland en Nederland, en niet met Spanje, Portugal en Italië als het gaat om de toekomst van de zuivelsector. In tegenstelling met de zuivelindustrie brengt de vertegenwoordiger van de melkveehouders vooral ook de problemen onder woorden, die de afschaffing van melkquota met zich mee brengt. Ondanks dat veel boeren in Frankrijk polycultures bedrijven en naast melk ook zoogkoeien, mais en andere producten voortbrengen, hecht men sterk aan stabiliteit in de zuivelprijs. Belangrijke vraag die dan ook bij hen domineert hoe gereageerd moet worden op de toenemende volatiliteit op de zuivelmarkt en welke (extra) instrumenten nodig zijn om de pieken te dempen. Producenten, bij monde van de deelnemende vertegenwoordiger, zitten dan ook echt op een andere golflengte dan de verwerkende industrie die de producenten oproept om juist nu kansen te benutten (n.b. de voorzitter van de producenten denkt hier echter genuanceerder over). Het thema volatiliteit op de zuivelmarkten zal zeker een vervolg krijgen.

*Meer over de denktank ‘SAF agr’Idées’

Frankrijk telt diverse denktanks, zoals Terre Nova en Fondation Robert Schuman, soms gelieerd aan een bepaalde politieke oriëntatie. Er zijn slechts 3 denktanks die zich uitsluitend wijden aan landbouw- en voedsel relateerde onderwerpen en maatschappelijke thema’s op dit vlak: SAF agr’Idées, FARM en MOMAGRI.

Beide laatst genoemde hebben als focus meer de landbouwontwikkelingen wereldwijd of ontwikkelingslandbouw. SAF agr’Idées focust zich op landbouw en food ontwikkelingen in Frankrijk en Europa, in een mondiale context en telt experts, afkomstig van onderzoeksinstituten, overheid, maatschappelijke organisaties, landbouworganisaties, bedrijfsleven, consumentenbonden. De denktank stelt zich ten doel om onderbouwde bijdragen te leveren aan de reflecties van overheid en politiek en hen dankzij hun expertise op objectieve wijze voor te lichten.

SAF agr’Idées, oorspronkelijk een informele en sinds medio 2014 een formele denktank, merkt op dat de complexiteit van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken steeds groter wordt. Dit mondt vaak uit in een korte termijn denken en handelen bij besluitname, onder meer bij de politiek, terwijl er juist een lange termijn visie nodig zou zijn. Onafhankelijke denktanks kunnen dit gat vullen.

In 2014 heeft SAF agr’Idées een 40-tal studies uitgebracht. Voor de forumdebatten en conferenties nodigt SAF agr’Idées ook buitenlandse sprekers uit en heeft als agrarische denktank altijd speciale interesse gehad voor deskundige sprekers uit Nederland. Dit biedt ook Nederlandse experts de mogelijkheid om hun visie uiteen te zetten voor een deskundig Frans publiek. Het Landbouwbureau kan hierin bemiddelen.

Agrarische denktanks zouden, aldus SAF agr’Idées, ook een waardevolle rol kunnen spelen bij de voorbereidingen van de Europese Commissie i.v.m. internationale handelsakkoorden tussen de EU en derde landen(groepen). Dit gebeurt bv. al in de V.S. waar de Amerikaanse regering expertise haalt uit Amerikaanse denktanks.

Interesse voor SAF agr’Idées en hun Newsletter? Zie website onderaan.

 *Kansen:

Dit kan ook kansen bieden voor Nederlandse exporteurs van equipment voor de veehouderij en de zuivelindustrie. Hiervoor zijn de geijkte beurzen resp. SPACE (jaarlijks te Rennes in september) en CFIA (ook jaarlijks te Rennes in maart). Zie verder onderaan de websites en ook ons weblog – rubriek vakbeurzen.

  • Interesse voor een overzicht van de top-50 van Franse zuivelindustrieën – met vermelding van complete adresgegevens, producten en merknamen, filialen incl. in het buitenland?
  • Interesse voor adreslijsten van distributeurs (equipment, mengvoeders, additieven en ingrediënten, equipment voor laboratoria) of servicebedrijven, actief in de intensieve veehouderij?

Vraag deze informatie op bij het Landbouwbureau Parijs: PAR-LNV@minbuza.nl

 

*Enkele cijfers:

Frankrijk telt 69.800 melkveehouders, had in 2013 een melkaanvoer van 23,7 miljard liter (-0,3% t.o.v. 2012), exporteerde in 2013 voor 6,9 miljard euro (tegen 6,6 miljard euro in 2012) aan zuivelproducten en kent een positief handelssaldo van ruim 4 miljard euro. De productiewaarde van zuivel is 25,7 miljard euro (tegen 24 miljard euro in 2010). Bron cijfers: CNIEL

Het grote productiegebied is West-Frankrijk (Bretagne, het Loire-gebied en Normandië), de ‘Grand Ouest’ genaamd, met Bretagne als kern.

De belangrijkste afzetmarkten voor de Franse zuivel zijn:

  1. met vermelding van de exportwaarde in 2013 (bron cijfers: Revue Laitière Française)
  2. met %-toename over de periode 2008-2013 (bron cijfers: Revue Laitière Française)

Totaal wereld: 6,9 miljard euro (+25% over 2008-2013), waarvan 67% naar de EU (4,7 miljard euro) en 33% (2,3 miljard euro) buiten de EU:

EU (4,7 miljard euro; +10%)

Azië (755 miljoen euro ; +194%), wv. China: 355 mln. euro (+456%); Japan:78 mln.euro (+67%); Korea: 52 mln. euro (+165%).

Afrika (578 miljoen euro; +42%), wv. Algerije: 187 mln. euro (+10%).

Midden Oosten (307 miljoen euro ; +74%) , wv. Saoedi-Arabië: 96 mln. euro (+62%)

Europa buiten de EU (275 miljoen euro; +30%) , wv. Rusland: 109 mln. euro (+72%)

Noord-Amerika (251 miljoen euro; +25%), wv. USA: 171 mln. euro (+20%)

Oceanië (84 miljoen euro; +55%) , wv. Australië: 39 miljoen euro (+127%)

Zuid-Amerika (37 miljoen euro; +49%), wv. Brazilië: 22 miljoen euro (+132%)

 

*Websites:

.SAF agr’Idées: www.agriculteursdefrance.com

.CNIEL, sectororganisatie zuivel : www.maison-du-lait.com

.SPACE (vakbeurs intensieven veehouderij) : www.space.fr (Rennes, 15-18 september 2015)

.CFIA (vakbeurs machines/equipment/verpakkingen/ingrediënten/halffabrikaten): www.cfiaexpo.com (Rennes, 10-12 maart 2015)

 

*Agriculture is specific, agriculture is strategic: agrarische denktanks

.SAF agr’Idées: www.agriculteursdefrance.com

.FARM : www.fondation-farm.org

.MOMAGRI : www.momagri.org

%d bloggers liken dit: