Blik op wetten en regels (w.o. etikettering, betalingstermijnen, normen, PCP-point…)

Frankrijk is een EU-lidstaat. Hier is dus de EU wet- en regelgeving van toepassing. Toch zijn er terreinen waar nog niet alles geharmoniseerd is. Hiervoor mag een lidstaat nationale voorschriften opstellen en hanteren. Deze kunnen de vorm aannemen van bijvoorbeeld een nationale norm of speciale toelatingsprocedures. In Frankrijk zijn de nationale normen AFNOR-goedgekeurd en worden door de AFNOR gepubliceerd. AFNOR is het Franse Instituut voor Normalisatie. Men spreekt dan ook altijd van ‘AFNOR-normen’. Soms zijn er ook aanvullende voorschriften.

Hieronder enkele richtlijnen hoe u aan informatie kunt komen over etikettering, handelscontracten, betalingstermijnen, AFNOR-normen, productgroepen niet of deels geharmoniseerd enz. Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

 *Algemeen

 • Algemene info over regels en voorschriften voor particulieren, maar ook voor ondernemers: www.service-public.fr
 • Wetteksten: Ga naar het Franse Staatsblad www.legifrance.gouv.fr , vervolgens rubriek ‘Les autres textes législatifs et réglementaires’. Er kan op datum en op Wetsnummer worden gezocht;
 • Wetboeken (in het Frans  ‘Codes’): www.legifrance.gouv.fr  , vervolgens rubriek ‘ Codes en vigueur’. Deze wetboeken zijn via genoemde website te consulteren. Op het vlak van agro & food zijn de volgende Wetboeken relevant:

Voor landbouw, visserij en bosbouw: “Code Rural et de la Pêche Maritime”

Voor bosbouw : « Code Forestier »

Voor milieu: “Code de l’Environnement”.

Voor consumptiezaken: “Code de la Consommation »

 • Regelgeving over etikettering van voedselproducten in de Franse taal: zie de website van de DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes ) – klik hier

Hier vindt u ook speciale etiketteringsvoorschriften m.b.t. :

*Handelsbetrekkingen/contracten:

 • ANIA, koepelorganisatie van de voedingsmiddelenindustrie, publiceert een handboek voor de foodindustrie met vigerende regelgeving, sancties ingeval van nalatigheid bij naleving, aanbevelingen inzake onderhandelingen met afnemers (bv. retail), contracten enz.). Deze Franstalige gids ( Guide des relations commerciales) is online bij ANIA te koop. De inhoudsgave, alsook het mailadres voor de bestelling, is te vinden op de website van ANIA, rubriek ‘accompagnement des entreprises’–> publications –> guides : klik hier
 •  Het ‘Ministère de l’Economie’ publiceert online een gids over ‘handelscontracten’ voor het bedrijfsleven (algemeen). Hierin wordt onder meer behandeld alles wat te maken heeft met bestelling/betaling/prijzen/facturering/intellectueel eigendom enz. Deze gids – Guide pour la qualité des relations contractuelles clients–fournisseurs – kan men downloaden via onderstaande link: klik hier

*Betalingstermijnen

De standaard termijnen zijn maximaal 45 dagen na de laatste dag van de maand, waarin de facturering heeft plaats gevonden of 60 dagen, gerekend vanaf datum van facturering. Voor bederfelijke producten gelden afwijkende strikte betalingstermijnen:

 • bederfelijke voedingsmiddelen, diepvries of diepgevroren vlees, diepvries vis, kant-en-klaar maaltijden en conserven op basis van bederfelijke producten: 30 dagen vanaf een termijn van 10 dagen (een ‘décade’ in het Frans),gerekend vanaf de dag van levering;
 • levend vee, bestemd voor de slacht en vers vlees: 20 dagen vanaf de dag van levering;
 • alcoholhoudende dranken: 30 dagen ná einde maand van levering.

Link naar webpage: klik hier

*AFNOR-normen (AFNOR = Nationaal Instituut voor Normalisatie)

Niet alle agro-producten zijn in de EU geharmoniseerd. In dat geval kunnen lidstaten nationale normen hanteren. Deze normen (zowel de Europese als de Franse) staan vermeld met hun resp. codenummer op de website van AFNOR:

www.afnor.org (ook Engelstalig): ga op homepage, onder ‘Profils’, naar ‘Food and Farming’. Vervolgens onder rubriek ‘Standards’ naar ‘All published standards’. Uitsplitsing naar productgroepen. Link naar webpage: klik hier

NB: de normen die een nationale toepassing hebben, staan aangegeven met de term ‘Norme d’application obligatoire’. Deze ‘verplichte’ normen zijn online te consulteren. Deze mogelijkheid wordt aangegeven door de term ‘consultation’ (in rood), onderaan elke norm. U kunt de norm hier openklikken. Het is echter niet mogelijk de norm te downloaden. Deze zijn alleen te koop en online te bestellen, via de AFNOR-webshop ( “Boutique AFNOR”).

 *Productgroepen, niet of gedeeltelijk EU-geharmoniseerd

Hiervoor zijn infosheets van het ‘Ministère de l’Economie’ beschikbaar. Deze infosheets geven een overzicht van de nationale en Europese regelgeving. De infosheets zijn te vinden via de webpage van het Franse Informatiepunt voor de EU (= ‘Product Contact Point’ ofwel PCP) op de website van het ministerie van Economie en zijn als volgt geformuleerd:

Information sheets by product family

Each product sheet contains :

 • the relevant European and/or French legislation ;
 • contact details for the government departments responsible for this legislation and for market surveillance
 • useful contacts.

Website: http://www.entreprises.gouv.fr/free-movement-goods/free-movement-of-goods-in-europe

Onderaan webpage, klik op ‘product lists’.

V.w.b. agro&food gaat het om de volgende productgroepen:

Beers, biocidals products (harmonised legislation), ciders and poirés, confectionery and sweetmeal products, dietetic and weight-loss products, fertilizing materials and growing media, food supplements, machinery, materials in contact with food, processing aids.

NB: voor fertilizing materials and growing media kent Frankrijk een nationale toelatingsprocedure (weliswaar een vereenvoudigde procedure voor producten die al zijn toegestaan in een andere Lidstaat), tenzij het product voldoet aan één van de Franse AFNOR-normen, want hiermee kan het product gelijk de markt op. Op het etiket moet de betreffende AFNOR-norm vermeld staan. Het Landbouwbureau Parijs kan hierover meer uitleg geven.

Voor food supplements kent Frankrijk, in tegenstelling tot Nederland die voor een EU-tolerantie heeft gekozen, een Notificatieprocedure, conform de EU-regelgeving voor voedingssupplementen. Voor toelichting over de te volgen procedure en contactadres/Bureau van betreffende instantie kunt u terecht bij het Landbouwbureau Parijs.

 *PCP – Product Contact Point France

Vragen over regelgeving voor productgroepen kunnen rechtstreeks worden opgevraagd (ook in het Engels) bij het Franse PCP. U ontvangt dan een standaard antwoord met vigerende nationale regelgeving (met referenties naar wetteksten).

Each EU Member State has a Product Contact Point (PCP) set up under Regulation (EC) No. 764/2008 to ensure that the principle of “mutual recognition” is duly applied. Under this principle, all products lawfully marketed in an EU country can be freely marketed in the other Member States unless they compromise essential public interest requirements such as the health and safety of individuals. In France, the PCP is part of the Directorate General for Competitiveness, Industry and Services (DGCIS), a department of the Ministry for the Economy, Finance and Industry.

At the request of an economic operator or a competent authority of another Member State, the PCP provides, within fifteen days, national information on:

 • the principle of mutual recognition and its application;
 • regulations applying to the products;
 • the requirement of prior authorisation for marketing products.

Contact : pcp.france@finances.gouv.fr

Link naar webpage van PCP: klik hier

%d bloggers liken dit: