FR-NL workshop over organische bemesting en handel verwerkte mest met regio Champagne-Ardenne

De handel in verwerkte mest met de noord-oost Franse regio Champagne-Ardenne – met ruim 2 miljoen akkerbouwareaal het 2e grootste Franse akkerbouwgebied – , neemt sinds 2013 sterk toe. Deze regio wordt per 1 januari 2016 zelfs een ‘mega-regio’ als gevolg van de administratieve fusie van de regio Champagne-Ardenne met de regio’s Lotharingen en de Elzas.

Enkele cijfers over de mestexport: NL exporteerde in 2014 in totaal 31 miljoen kg P2O5, waarvan 6,4 miljoen kg P2O5 naar Frankrijk. Dit is een aandeel van 20%. Het aandeel van Duitsland en België in de Nederlandse mestexport bedraagt resp. 64,5% en 14,7%. Het aandeel naar Frankrijk ontwikkelt zich echter snel. Het aantal mestvrachten naar Frankrijk bedroeg in 2014 8.666! Vooralsnog betreft het hier vooral – v.w.b. de afzet in N-O Frankrijk – de dikke mestfractie, maar de belangstelling in de regio Champagne-Ardenne naar Nederlandse mestkorrels ter vervanging van dikke fractie, is groot. Dit met het oog op de maatschappelijke acceptatie (stankoverlast, praktische overwegingen (verbetering bodemvruchtbaarheid, gemak van de korrel i.p.v. dikke mestfractie voor het uitrijden enz.) voor de akkerbouwer en het voldoen aan de eisen van de Europese Nitraatrichtlijn. Kortom, ook in deze regio leeft ‘samen vernieuwend boeren’ sterk.

Workshop met thema organische bemesting

Om deze redenen heeft het Landbouwbureau Parijs het initiatief genomen om op 6 juli jl. in Charleville-Mézières een workshop te organiseren rond het thema organische bemesting, veilige (vanuit sanitair oogpunt) en betrouwbare handelsstromen van bewerkte mest (mede om te voorkomen dat ‘wildriders’ de markt onderuit halen) en de toekomst van de mestkorrel. Daarnaast is er ook is er een focus op een gezamenlijk FR-NL belang in erkenning van organische meststoffen als substituut voor chemische meststoffen (kunstmest), gezien de Europese discussies m.b.t. toekomstige aanpassing van de Meststoffenrichtlijn.

Dit gebeurde in samenwerking met de Chambre d’Agriculture van het Departement Ardennen in de ‘hoofdstad’ van het Departement, Charleville-Mézières. Dit Departement is één van de 4 Departementen die samen de regio Champagne-Ardenne vormen en die zeer betrokken is bij het thema organische bemesting. De ‘Chambre d’Agriculure’ – elk Frans Departemeent telt er één – heeft diverse taken, waaronder teeltvoorlichting/-begeleiding. De koepelorganisatie van de Chambres d’Agriculture (APCA) heeft een adviserende rol t.a.v. de Franse Landbouwminister.

De regio Champagne-Ardenne, met zijn kalkhoudende en fosfaatarme bodem, wordt geconfronteerd met toenemende bodemuitputting als gevolg van jarenlange chemische bemesting en de zeer intensieve akkerbouwteelt in dit gebied. De Franse akkerbouwers in deze regio maken zich dan ook zorgen over de teruglopende bodemkwaliteit en hieraan gekoppeld het rendement van hun teeltgewassen. Organische mest (afkomstig uit Zuid-Nederland) waarmee veel N-Franse akkerbouwers de laatste jaren al ervaring hebben opgedaan, blijkt een zeer positieve uitwerking te hebben op hun gronden: sterke (en duurzame) verbetering van de biodiversiteit in de bodem, maar ook verbetering van de gewasontwikkeling. Dit betekent hogere (en duurzame) rendementen voor de akkerbouwer.

Doel van de workshop was dan ook:

a) het uitwisselen van kennis en ervaringen over de positieve bijdrage die organische mest kan leveren aan het verbeteren van zowel de kwaliteit van de voor de regio kenmerkende fosfaatarme, kalkhoudende bodems, als de opbrengst van de gewassen geteeld op deze bodems.

b) Onderkenning van het gezamenlijk FR-NL belang in erkenning van organische meststoffen als substituut voor chemische meststoffen in Europees kader. Hierin zullen zullen de betrokken partijen, waaronder het Landbouwbureau Parijs, samenwerken. ZLTO is nauw betrokken bij het samenwerkingsverband van duurzame mesthandel met regio Champagne-Ardenne en genoemde onderwerpen.

c) Betrouwbare mesthandel:

Daarnaast werd gesproken over belang van, en de vereisten voor het creëren van een betrouwbare en transparante organische mestmarkt tussen Nederland en Frankrijk. Deelnemers: Aan de workshop nam een veertigtal deelnemers deel, vertegenwoordigers van de ‘Chambres d’Agriculture’ van de Departementen Ardennen en Marne, landbouwcoöperaties, bemestingexperts en akkerbouwers, handelshuizen, maar ook van de Departementale Directies van het ministerie van Landbouw en het ministerie van Economie (DGCCRF ofwel ‘Keuringsdienst van Waren’).

 Programma:

Na een welkomstwoord door Sébastien Loriette, Voorzitter van de Departementale Chambre d’Agriculture en zelf akkerbouwer en een introductie van het programma door Bérengère Poletti, Gedeputeerde van het Departement Ardennes in de Assemblée Nationale, tevens Voorzitter van de Parlementaire Frans-Nederlandse Vriendschapsgroep, en Landbouwraad Nico van Opstal, namen twee Nederlandse experts het woord: Peter Brouwers en Jos van Gastel, beiden vanuit de ZLTO en Agri Consultancy. Zij informeerden de aanwezigen achtereenvolgens over het Nederlandse mest- en nitraatbeleid over:

. milieueisen en de bijbehorende controles; . belang van het gebruik van organische meststoffen in plaats van kunstmest voor de bodem;

. de verschillende vormen waarin organische mest op de markt gebracht kan worden, waaronder in korrelvorm dankzij een innovatieve Nederlandse technologie;

. de NL ambities in Europees kader (Nitraatrichtlijn – Meststoffenrichtlijn -> erkenning van organische meststoffen in de Meststoffenrichtlijn);

Benoît Pechey van de Chambre d’agriculture d’Ardennes, informeerde de deelnemers vervolgens over de relevante (agronomische) karakteristieken van de regio, waarna Gaël Ponsardin, deskundig op het gebied van regionale stikstofbemesting bij de ‘Chambre’, en Philippe Robert, expert bij ASEA, een organisatie die mestverspreiding monitort, inzicht gaven in de ruimte voor, en het belang van organische bemesting in de regio. Twee van de aanwezige akkerbouwers deelden vervolgens hun ervaringen met organische meststoffen met de zaal, waarna een plenaire discussie gevolgd door een lunch ruimte bood voor vragen en opmerkingen tussen de deelnemers.

Conclusies:

De workshop maakte duidelijk dat de aanwezige instanties en akkerbouwers positief tegenover Nederlandse organische mest staan, en in het bijzonder de organische mestkorrel. Zoals ook door de Franse akkerbouwers werd opgemerkt, ontbreekt het aan de organische mestkorrel enkele belangrijke problematische eigenschappen van onverwerkte of gecomposteerde mest: mestkorrels ruiken minder sterk, zijn stabieler wat betreft NPK-waarden, zijn goedkoper te transporteren, belasten het milieu minder, en het opslaggemak van de korrel voorkomt volumeverlies zoals voorkomt bij mestopslag op de kop van de akker, zijn gemakkelijk uit te rijden met de klassieke kunstmeststrooier en komt voort uit een ‘hernieuwbare bron’, Dit maakt dat de organische mestkorrel niet alleen bijdraagt aan zowel ecologisch als economisch duurzame landbouw, maar ook voldoet aan de verwachtingen gesteld door de maatschappij. Beleidslijnen die ook door de Franse Landbouwminister Le Foll telkens onderstreept worden.

Interesse voor export van bewerkte mest naar Frankrijk en meer weten over regelgeving? Neem contact op voor meer informatie met het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

Interessante websites:

http://www.unifa.fr/ (federatie van fabrikanten van meststoffen –met een rubriek regelgeving);

http://foiredechalons.com/ (vakbeurs landbouwmechanisatie en precisielandbouw in Chalons-en-Champagne; 28/08 – 07/09/2015);

http://www.ardennes.chambagri.fr (Chambre d’Agriculture van Departement Ardennen – o.m. statistieken);

 www.lorraine.chambagri.fr/ (Chambre d’Agriculture van Departement Lotharingen – stat)

www.alsace.chambagri.fr/ (Chambre d’Agriculture van Departement Elzas – stat)

Enkele foto’s van de workshop:

foto 1 workshop organische bemesting Charleville-Mézières 6 juli 2015

foto 2 workshop organische bemesting Charleville-Mézières 6 juli 2015foto 3 workshop organsiche bemesting Charleville-Mézières 6 juli 2015foto 4 workshop organische bemesting Charleville-Mézières 6 juli 2015

%d bloggers liken dit: